نجات یک بیمار از خودکشی در بیمارستان رازی تبریز - کاف نیوز