نباید راه شهیدان را گم کنیم/دچار غرور شدیم - کاف نیوز