میرمعصوم سهرابی: برای هواداران پرسپولیس متاسفم/ تراکتور در این وضعیت نمی ماند - کاف نیوز