میانگین سنی فوتی‌های ناشی از مصرف الکل ۳۰ تا ۳۹ سال است - کاف نیوز