میانه و سراب یک ماه پس از زلزله /خانه‌های امید در میانه سرمای استخوان‌سوز - کاف نیوز