موسیقی غنی آذری نمایان‌گر فرهنگ اصیل مردم آذربایجان است - کاف نیوز