موبایل فروشان تبریز مغازه های خود را بستند - کاف نیوز