موافقت مقام معظم رهبری با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان - کاف نیوز