منطقه آزاد ارس، نمود بارز توسعه اقتصاد مبتنی بر گردشگری - کاف نیوز