مناطق حادثه خیز تبریز شناسایی و راه حل ارایه شود - کاف نیوز