معاون وزیر کشور: مردم مهمترین عامل ثبات و امنیت کشور هستند - کاف نیوز