معاون عمرانی استاندار: 10 میلیارد تومان برای تکمیل مرکز تحقیقات فسیل مراغه نیاز است - کاف نیوز