معاون رئیس جمهوری از طرح راه آهن میانه - تبریز دیدن کرد - کاف نیوز