معافیت و مساعدت مالیاتی برای آسیب دیدگان حریق بازار تبریز - کاف نیوز