مطرح کردن اعمال تحریم در ۱۳ آبان ماه جنگ روانی است /وزرای جدید به فکر مردم و بازار باشند - کاف نیوز