مشکل کمبود آب در تبریز موضوعی راهبردی است/ دولت پروژه انتقال آب ارس به تبریز را لغو کرد - کاف نیوز