مشکلات ترافیکی تبریز ناشی از تراکم فروشی است - کاف نیوز