مشروب جان 7 نفر را در آذربایجان غربی گرفت - کاف نیوز