مشارکت مردم، عامل موثر در توسعه روستاهاست - کاف نیوز