مس سونگون در برابر مقاومت قرچک پیروز شد - کاف نیوز