مسائل واگذاری واحدهای صنعتی با تدبیردستگاه قضایی رفع شده است - کاف نیوز