مسئولیت دیپلمات‌های کشورمان در این برهه حساس خیلی سنگین هست - کاف نیوز