مسئولانی که توانایی مدیریت و پخش ماسک را ندارند! - کاف نیوز