مسئولان، دوست و دشمن را بشناسند و فریب نخورند - کاف نیوز