مرگ کارگر ساختمانی بر اثر سقوط به چاهک آسانسور در تبریز - کاف نیوز