مرکز بین المللی نظامی شناسی در تبریز افتتاح شد - کاف نیوز