مرکز آموزش و بهره برداری قطار شهری تبریز افتتاح شد - کاف نیوز