مرضیه هاشمی در تبریز: آمریکا در 350 سال از تاریخ خود فقط 12 سال در جنگ نبود - کاف نیوز