مرزهای استان باید به تجهیزات مختلف برای مقابله با قاچاق مجهز شود - کاف نیوز