مردم آذربایجان شرقی 10 میلیارد تومان صدقه پرداخت کردند - کاف نیوز