مرحله اول سناریوی کاخ سفید شکست خورده است - کاف نیوز