مرتضی محمدزاده مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری شد - کاف نیوز