مربی جوان تبریزی سهمیه آسیای تایلند و جهانی فرانسه را برای فوتسال دانش آموزی استان آذربایجان شرقی به ارمغان آورد - کاف نیوز