مراسم برائت از مشرکان عامل وحدت مسلمانان و ذلت دشمنان است - کاف نیوز