مدیریت جهادی در مجموعه قطار شهری عامل موفقیت این سازمان است - کاف نیوز