همسان سازی حقوق بازنشستگان با ۳۰ هزار میلیارد تومان/ پرداخت۴۰۰ هزار فقره وام ۵ میلیون تومانی با کارمزد ۵ درصد به بازنشستگان - کاف نیوز