مدیرعامل تراکتورسازی تبریز از این باشگاه جدا شد - کاف نیوز