مدیران دولتی همگام با مردم نسبت به رفع مشکلات قدم بردارند - کاف نیوز