محکومیت باشگاه شهرداری تبریز در 3 پرونده - کاف نیوز