محورهای کوهستانی آذربایجان شرقی لغزنده و کولاکی است - کاف نیوز