"محمدحسین بلاغی" به عنوان رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی منصوب شد - کاف نیوز