"محمدباقر هنربر" به‌عنوان مدیرکل مدیریت بحران استانداری منصوب شد - کاف نیوز