مجموعه ربع رشیدی، بزرگترین و ارزشمند ترین مجموعه آموزشی جهان اسلام در دوره ایلخانی - کاف نیوز