مجمع همکاری های گردشگری ایران و ترکیه در تبریز برگزار شد - کاف نیوز