مترو تبریز تحت پوشش شبکه همراه اول قرار گرفت - کاف نیوز