مترو تبریز اول مهر ماه برای دانش آموزان و دانشجویان رایگان است - کاف نیوز