مبارزه با اعتیاد، اولویت نخست کارهای فرهنگی است - کاف نیوز