ماشین سازی و سپاهان به تساوی یک-یک رضایت دادند - کاف نیوز