ماشین سازی تبریز تیم صنعت نفت آبادان را با یک گل شکست داد - کاف نیوز