قطعه سنگین سانتریفیوژ دکل های بتنی در تبریز تولید شد - کاف نیوز